Quy chế bảo trì - bảo dưỡng đường bộ

Ngày đăng: 17-05-2014 | 10:01 PM | 8138 Lượt xem
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1486/QĐ-TTg  về quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương, Hội đồng này bao gồm 13 thành viên. Bộ trưởng Bộ GTVT là Chủ tịch Hội đồng, 4 Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, GTVT và Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN. Ủy viên thường trực Hội đồng là Chánh Văn phòng Quỹ. Đồng thời, 7 ủy viên Hội đồng khác bao gồm lãnh đạo Vụ Tài chính, Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, (Bộ GTVT); Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN; lãnh đạo Cục Đăng kiểm VN; Vụ Hành chính sự nghiệp, Vụ Ngân sách, (Bộ Tài chính) và đại diện Hiệp hội Vận tải ô tô VN.
 
Hội đồng Quản lý Quỹ quyết định các vấn đề trong tổ chức hoạt động của Quỹ, bao gồm: Đề xuất điều chỉnh các quy định liên quan đến nguồn thu của Quỹ và việc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến hoạt động của Quỹ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, phê duyệt kế hoạch tài chính (thu, chi) hàng năm của Quỹ; quyết định phân chia phí sử dụng đường bộ thu đối với ô tô hàng năm cho các Quỹ bảo trì đường bộ địa phương...
 
Hội đồng quản lý Quỹ làm việc theo chế độ tập thể; chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Hội đồng, trách nhiệm cá nhân về phần việc được phân công trước Thủ tướng Chính phủ và trước pháp luật.
 
Hội đồng quản lý Quỹ họp định kỳ hàng quý để xem xét và quyết định  những vấn đề thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của mình. Khi cần thiết, Hội đồng có thể họp bất thường để giải quyết những vấn đề cấp bách theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó chủ tịch Hội đồng. Hội đồng chỉ họp khi có ít nhất ½ số Ủy viên tham dự.
 
Hội đồng quản lý Quỹ quyết định các vấn đề theo nguyên tắc đa số, phiếu biểu quyết của các Ủy viên Hội đồng có giá trị ngang nhau. Quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ có hiệu lực khi có trên 2/3 số Ủy viên Hội đồng biểu quyết tán thành.
 
T.P
Nguồn: giaothongvantai.com.vn
Chia sẻ
Từ khóa ,